Jump to content

uggabugga

Medlem
 • Posts

  133
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by uggabugga

 1. Dåp av Ramform Sovereign i Ålesund på onsdag.
 2. Nå begynner EMGS kursen å bli litt meir fornuftig. Positive faktorer: -Markedsleder med god margin i eit marked i sterk vekst. -Har godt innkjørte operasjoner samtidig som konkurrentene er i oppstartsfase. Negative faktorer: -Dyre operasjoner: store, nye båter. -"Alle" skal inn i EM, og dei nye konkurrentane har stor operativ erfaring. -Når teknologien blir moden er det ikkje nødvendigvis slik at dette blir ein sektor med høge marginar. Ukjent: Kor sterkt står patentrettane til EMGS? Sterkt nok til å blokkera andre? Eg trur ikkje det, men det er vanskelig å vite. Før var EMGS prisa ut fra at dei skulle få monopol. Nå er heller prisinga slik at markedet går ut fra at patentrettane er null verdt. Konklusjon: Nøytral, eller svakt positiv.
 3. Blink, Du har sikkert bedre langtidshukommelser når det gjelder påstander enn det eg har. Men eg kan prøva følgande prognose for PGS og TGS: Omsetning, første halvår 2008 PGS: 700 mill USD (Inkl. Victory, som går til Japan) TGS: 240 mill USD Eg trur på litt høgare profittmargin i PGS enn TGS/Wave
 4. Her blir man stengt ute fra forumet med beskjed om at man må legge inn spam for å få tilgang igjen. Det er omtrent toppen av idioti!
 5. Børsmeloding fra Seabird: Sjelden har så mange dårlige nyheter kome på ein gong. I verste fall kan 2D markedet snu før Seabird kjem ut med alle nyriggingane sine.
 6. Det blir tvangsinnløysing her etter at dei to største eigarane slo saman postane sine. Eg antar at innløysinga blir på mellom 40 og 41 kroner, altså ein fin liten gevinst for dei som gjekk inn tidlegare i år.
 7. Slakter børsyndling - Ikkje alle er like positive. Ellers er det utrulig at folk som investerer store summar i eit selskap ikkje bruker fem minutt til å smurfa litt på nettet. Sjekk Ohm si heimeside. Sitat: Offshore Hydrocarbon Mapping (OHM) is the world’s leading provider of Controlled Source Electromagnetic Imaging (CSEMI) services, including surveying, data processing, and data interpretation services to the offshore oil industry. CSEMI has been used for over 20 years by researchers to examine hydrothermal and volcanic systems on mid-ocean ridges. OHM has assembled a team of leading scientists in this field to further refine and develop the CSEMI technique and transform it into a potent tool for optimizing hydrocarbon exploration and production. Ohm har 50 survey bak seg mot 200 for EMGS. Ohm har to operative crew mot tre for EMGS. Etter å ha tapt ei patentrettsak mot EMGS har Ohm visstnok gjort modifikasjoner på utstyret dei bruker slik at dei ikkje kjem i konflikt med EMGS sine patent. Etter det eg har forstått har Ohm eit produkt som er meir salgbart. Ohm har samarbeid med mellom anna TGS på markedssida. Interessant artikkel : Statoil og gjengen som starta EMGS var først ute med å faktisk utføra eit survey basert på EM. Men det har vore forska på bruk av EM for å påvisa hydrokarbon sidan 80-talet, og EM-teknologi har blitt brukt til grunnundersøkelser siden 70-talet. Dermed er det rikelig nok av "prior art" til at EMGS ikkje skal kunna ta patent på prinsippet. Det dei kan ta patent på er spesielle tekniske løysingar, men dette har ofte begrensa nytte. Litt om Schlumberger si satsing. Schlumberger har først og fremst konsentrert seg om EM teknologi til borehullslogging. Men i det siste har dei satsa for fullt på marine surveying gjennom datterselskapet Western Geco. Ein del av teknologiutviklinga her skjer i Asker. Eg er ikkje sikker på om WG har operasjoner i drift ennå, men det er bare eit spørsmål om tid. Konklusjonen er den same som i tidlegare innlegg: EMGS har informert investorane om at dei vil ha monopol på EM surveying, og prisinga av selskapet er i stor grad basert på dette. Det ser ikkje ut til at EMGS vil få monopol. Tvert imot er dei i ferd med å få knallhard konkurranse. Det er friskt satsa å utvida frå tre operasjoner i dag til åtte ved utgangen av 2008. Det er først siste året EMGS har greidd å tena pengar. Det er ikkje sikkert at markedet utvikler seg raskt nok til å absorbera ein slik flåteutnyttelse. Samtidig må ein gå ut frå at konkurrentane også vil ekspandera.
 8. amatøren, Det ser foreløpig ut at det var lurt. Ellers er det vanskelig å spå kortsiktig utvikling på aksjekursen. EMGS kan vanskelig forsvara dagens kurs dersom dei får alvorlig konkurranse. Og både Schlumberger og Ohm satser offensivt.
 9. Caset til EMGS er basert på at dei vil ha monopol på EM survey fordi dei var først ute, og fordi dei har beskytta teknologien sin med patent på tilstrekkelig måte at dei ikkje vil få konkurranse. Dette er det ingen andre enn ledelsen i EMGS og åpenbart ein del investorar som trur på: Ohm har eit meir salgbart produkt, Schlumberger satser knallhardt på EM, og minst tre andre selskap jobber med å få på plass teknologi og starta EM operasjoner. Pluss for EMGS: Dei var først ute, og har eit forsprang på konkurrentane. Minus for EMGS: Dei har unødvendig høge kostnader i forhold til krava til operasjonen. Dersom ein har det nødvendige utstyret, er det mulig å starta ein operasjon med vesentlig lågare driftskostnader. EM operasjonar er vesentlig mindre kompliserte enn taua streamer og surveya er mindre. Når det eventuelt blir konkurranse i markedet, vil sannsynligvis marginane bli mykje mindre enn i taua streamer. Konklusjon: Dersom ein trur at EMGS vil ha monopol på dette, er emisjonsprisinga grei. Dersom ikkje, er aksjen overprisa med ein faktor fem eller så.
 10. Blandt dagens vinnere. Opp 26% på særdeles tynt volum.
 11. Det kan sjå ut som om Fesil er neste selskap ut til å begynna produksjon av solcellesilisium. Selskapet har allerede stor materialteknisk kompetanse, og har drive med ferrosilisium i ein årrekke. Dei har eit "ledig" anlegg (Lilleby smelteverk) som muligens kan konverterast til silisiumproduksjon. Fesil sitt solcellesilisiumprosjekt har prosjektnummer/navn "176842 FESIL Solar Grade Silicon" i Norges Forskningsråd. Som kjent er det silisiumproduksjonen REC akkurat nå tener mest på. Dei er kanskje lengst framme teknologisk på waferproduksjon, men det er på solcellesilisium dei eventyrlige marginane er. Solcellemarkedet har årlig vekst på 40%, og det ser ikkje ut til at denne skal bremsa opp.
 12. Eg har veldig god tru på REC framover, men prisinga er altfor høg til at eg vil kjøpa aksjer. Eksempelet som Bosun viser til er lettfattelig og ein god illustrasjon på kvifor aksjen er litt vel friskt prisa.
 13. Etter det som blir skrive i ymse nyhetsmedia er det noksaa mykje ny tonnasje paa gang. Samtidig er det tvilsomt om raavareimporten til Kina auker saa mykje: raavareandelen er allerede veldig stor i forhold til stoerrelsen paa oekonomien. Men det kan koma ein tilsvarande boom i India. Mest taler for at me har sett ratetoppen for denne gang. I tilfelle skal nok ratene ned til det halve. Eg har for saavidt tidlegare trudd at me skulle ha hoege rater til ut 2006, men eg har skifta meining..
 14. Det var da voldsomt til diskusjon! Det er bare positivt med litt negging så lenge den er godt begrunna, og ikkje slik som det meste på Hegnar. På sikt skal bulk ned i skyggenes dal igjen. Men med høge stålprisar er det ikkje sikkert at det skal like langt ned som tidlegare. Overetablering er eit stort problem i bulk, og det er dei med best driftsorganisasjon og mest cash som overlever dei dårlege tidene. Før den tid skal me gjennom ein periode med høge rater der bulkselskapa tener pengar som gras. Det viktigaste for vurderinga av bulkselskapa er kor mykje pengar dei greier å tena før det blir balanse i bulkmarkedet igjen - med påfølgande begredelige rater.
 15. Då eg kjøpte meg inn i JIN var det omtrent ingen omsetjong. Stigningen var stort sett i etterkant av rateauken den første tida. Eg har selt aksjer på kursar frå 13.50 og opp til ca. 22. Snitttet ligg på mellom 17 og 18. Eg prøver ofte å gå inn langsiktig i selskap, og har ofte ikkje klare kursmål. Men eg prøver å selga meg ut når eg føler at mesteparten av oppsida er tatt ut. Totalt sett trur eg aksjemarkedet er sånn passe prisa. Eg trur at markedet har ein god del meir å gå på, men prøver å redusera eksponeringa litt. Resultata mine er vel sånn midt på treet. Eg hadde hatt meir igjen ved å investera pengane i eit av dei beste aksjefonda, men eg har hatt ein god del bedre avkastning enn om eg hadde hatt pengane i banken. Har holdt på med dette sidan 1998.
 16. Har vore inne i JIN fra ca. 2 kroner, og har tatt ein del gevinst. Eg håper på å få ut resten av aksjene på godt over 20 kroner. Framover kan me venta ein særdeles volatil men også høg BDI. Det meste blir styrt av ekspansjonen i Kina. Akkurat nå er det også mangel på råvareproduksjonskapasitet. Her er det store investeringar på gang samtidig som ordrebøkene til verfta er fulle. Dersom me er heldige, kan ennå meir av flaskehalsen bli flytta over på transportsektoren med tilhøyrande fraktauke. Samtidig er fraktratene slik på ein del råvarer at fraktkostnaden er like stor som råvarekostnaden. Så ratene kan nok ikkje veksa inn i himmelen (dessverre)
×
×
 • Create New...