Jump to content
binders

GGS - Global Geo Services

Recommended Posts

Fra HO:

Fredly krever 15 mill. av GGS

 

Arne Fredly og Bank2-sjef Jon Harald Nordbrekken har satt to advkater på saken etter at GGS droppet lånavtale.

 

 

Artikkel av: Thomas Erling Oksum (23.6.07 10:35)

 

Arne Fredly og Bank2-sjef Jon Harald Nordbrekken krever etter det DN erfarer 15 millioner kroner i kompensasjon etter at ledelsen i GGS har sagt opp en låneavtale som sikret Fredly og Bank2 en effektiv rente på 17,4 prosent. Det er advokatene Håvard Wiker og Henrik A. Christensen som fremfører kravet på vegne av Fredly og Bank2.

 

Det var tidligere adm. direktør i GGS, Trond Christoffersen, som signerte avtalen. Den nye ledelsen i Global Geo Services har derimot sendt ut børsmelding om at avtalen er avsluttet, melder avisen

 

Fortsettelse følger...... :biggrin:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Enda en kurstrigger: :tongue:

 

GGS:NOT SECURED CONTRACT FOR GGS ATLANTIC

25.06.2007 12:25

 

GGS reported on the 21 March 2007 that the company

secured an agreement for its new seismic vessel

GGS Atlantic to carry out a seismic contract with

an estimated value of more than USD 7 million for

an international oil company. The contract

previously forecasted in Q3 2007 for GGS Atlantic

has been postponed and may possibly be cancelled

 

Er det mulig?????

Men kursen er opp????

Ha ha, alt er mulig!

Blink, dette er vel snacks?????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dette er vel ikke en kurstrigger vil jeg tro. For et selskap. Får håpe den nye ledelsen er mer ryddig:

Fra HO:

 

Dette er ikke bra

 

Direktør for Kredittilsynets avdeling for regnskaps- og revisortilsyn, Anne Merethe Bellamy, om GGS-merknader.

 

 

Artikkel av: Marianne Løland (26.6.07 08:06)

 

 

GGS har fått tidenes revisorsmekk i årsberetningen for 2006 fra Ernst & Youngs revisor Arne Dale, skriver Dagens Næringsliv.

 

Kredittilsynet har ikke vært borti lignende tilfelle tidligere. Nå er seismikkselskapets merknader i beretningen langt mer alvorlige og omfattende, enn de tidligere har vært.

 

- Dette er ikke bra, og er en varsellampe som må tas på alvor av brukerne av regnskapet, sier Anne Merethe Bellamy, direktør for Kredittilsynets avdeling for regnskaps- og revisortilsyn, ifølge DN.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dagens artikkel i DN :

 

TIDENES REVISORSMEKK

 

Seismikkselskapet GGS får så skarpe merknader fra revisor at Kredittilsynet ikke har vært borti et lignende tilfelle før.

 

Nok en gang får GGS smekk fra revisor.

- Dette er ikke bra, og er en stor varsellampe som må tas på alvor av brukerne av regnskapet, sier Anne Merethe Bellamy, direktør for Kredittilsynets avd. for regnskap- og revisortilsyn.

Det børsnoterte seismikkselskapet har i flere år slitt med høy gjeld, lav inntjening og dermed en slunken pengekasse.

I årsberetningen for 2006 presiserer Ernst & Youngs revisor Arne Dale at "På grunn av svakheter i selskapets forretningsrutiner og intern kontroll, har det ikke vært mulig å utføre de revisjonshandlinger vi anser nødvendig for å kunne uttale oss om bokførte inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld, med tilhørende elimineringsposter, omregningsdifferanser, kontantstrømmer og noteopplysninger vedr. datterselskapene Continuity Solutions Pte Limited og Continuity Solutions Hong Kong limited og den felleskontrollerte virksomheten GeoBridge Pte Limited"

Også i GGS's årsberetninger for 2005, 2004, 2003 og 2002 har revisor bemerkninger.

 

ALVORLIG OG SKJELDEN

Denne gangen er revisors merknader i beretningen langt mer alvorlige og omfattende. Årsregnskapet for 2006 er blitt vesentlig påvirket av at selskapets og konsernets årsregnskap for 2005 er avlagt på nytt 21.06.07, som følge av et vedtak gjort av Kredittilsynet 24.mai i år.

"Dette påvirker åpningsbalansen 1.jan.06 resultatregnskapet for 2006 i vesentlig grad" skriver revisor Arne Dale.

- Slike forbehold og presiseringer i revisors beretning har vi nok ikke sett før når det gjelder foretak vi har tilsyn med, sier Anne Merethe Bellamy i Kredittilsynet.

 

"KRAFTIG KOST"

Oslo Børs reagerer på merknadene.

- Det var kraftig kost, sier Børsens pressetalsmann Tor Arne Olsen, etter å ha lest GGS's revisorberetning for 2006.

Oslo Børs reagerer spesielt på revisors kritikk av ledelsen i GGS. I revisorberetningen heter det at : "Ledelsen, på grunn av forholdene nevnt i avsnittene over, ikke har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktelig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

- Dette er veldig mange alvorlige merknader, blant annet det som går på at ledelsen ikke har oppfylt sine plikter, sier Olsen.

Revisors gjentatte kritikk er sjelden for børsnoterte selskaper.

- Sammenlignet med markedet for øvrig er det veldig sjelden med så omfattende og alvorlige merknader i revisorberetningen, sier Olsen.

Eddie Berglund, som overtok som GGS-sjef midt i mai, ønsker ikke å kommentere innholdet av revisorberetningen.

- Vi tar det til etterretning. Vi vil følge revisors anbefalinger, er alt Berglund vil si.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hva anbefales? Bør man selge eller vente?

 

Her må du følge din egen magefølelelse. Selv mente jeg GGS burde selges da den passerte 2, (etter det passerte den 3) og jeg mener fortsatt salg nå når den nærmer seg 2,50 ovenfra. Så som du ser - jeg har tatt feil før, men den dagen Spetalen sier takk for seg er det for sent å selge.

mvh

amatøren

Share this post


Link to post
Share on other sites
GGS:REGARDING LOAN AGREEMENT

09.07.2007 15:37

 

As a result of the decision not to make a drawdown

on the negotiated bond loan agreement with Atlas

Capital Management Ltd and Bank 2 ASA, Global Geo

Services ASA has received a writ of summons to

Oslo City Court with a claim for damages of up to

NOK 24 000 000. Global Geo Services does not

acknowledge the claim, and will reply to the writ

within the applicable time limits.

 

 

GGS:RECEIVED CERTIFICATE OF REGISTRATION

09.07.2007 15:39

 

Oslo Børs has received certificate of registration

from Global Geo Services ASA in connection with

increase of the share capital, see announcement

01.06.2007.

 

New share capital is NOK 31,727,668.70 and the

capital is registered fully paid in the Register

of Business Enterprises.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ikke gi GGS-aksjene til Blystad og Spetalen!

 

Dersom du var aksjonær i GGS 1. juni kan du tegne aksjer til under halv pris. Hvis ikke du tegner aksjene, tar Arne Blystad og Øystein Stray Spetalen dem.

 

 

Artikkel av: Øystein Byberg (10.7.07 08:29)

 

 

Etter vedtak i ekstraordinær generalforsamling, gjennomfører GGS en reparasjonsemisjon mot de som var aksjonærer 1. juni 2007.

Emisjonen er garantert fulltegnet av selskapene Spencer Energy AS og AS Ferncliff, kontrollert av henholdsvis Arne Blystad og Øystein Stray Spetalen.

 

Tegningsperioden er fra og med 10. juli 2007 til og med 24. juli 2007 klokken 16.00.

 

Én aksje per 1. juni 2007 gir rett til å tegne 1,7054 aksjer i denne emisjonen pålydende 0,10 kroner til tegningskurs én krone. Det er ikke anledning til overtegning. Ikke tegnede eller betalte aksjer vil bli tildelt garantistene i henhold til vedtak på ekstraordinær generalforsamling.

 

Prospekt og tegningsblankett sendes ut til alle aksjonærer i selskapet per 1. juni 2007.

 

GGS-aksjen sluttet på 2,22 kroner i går.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tar med denne her inne også.... :-)

 

Til tegningsretthavere i GGS

 

 

 

 

 

Oslo, 12. juli 2007

 

 

TILBUD VEDR. DERES RETT TIL Å TEGNE AKSJER I GLOBAL GEO SERVICES ASA

 

Som aksjonær i Global Geo Services (“GGS”) er De, av selskapets Generalforsamling avholdt 18. juni i

år, blitt tildelt tegningsretter som gir Dem en rett til å tegne [__________] aksjer i GGS til kurs NOK 1

per aksje. Antall tildelte tegningsretter er basert på det antall aksjer De eide i selskapet pr 1. juni 2007.

Denne tegningsretten er noe utradisjonelt ikke gitt Dem i form av en omsettelig tegningsrett, som De

eventuelt kunne solgt over børs. Dette er bakgrunnen for at det nedenstående tilbudet fremmes til Dem

på vegne av klient.

 

Generalforsamlingen i GGS vedtok den 18. juni i år å gjennomføre to rettede emisjoner, hver på NOK

200 millioner kroner til kurs NOK 1 per aksje. Den første emisjonen på NOK 200 millioner ble rettet

mot AS Ferncliff og Spencer Energy AS, og disse tegnet 200 millioner aksjer i GGS direkte i

generalforsamlingsprotokollen.

 

Den andre emisjonen på NOK 200 millioner ble vedtatt rettet mot aksjonærene i GGS per 1. juni 2007,

hvorav De var en av disse. Gjennomføringen av denne emisjonen foretas i disse dager, og hvor

tegningsperioden avsluttes 24. juli 2007. Dersom De ikke skulle benytte Dem av Deres rett til tegning av

aksjer innenfor denne emisjonen, har AS Ferncliff og Spencer Energy AS, i henhold til

generalforsamlingsvedtaket, både rett og plikt til å tegne de aksjer som eksisterende aksjonærer ikke

velger å tegne.

 

Markedet mener at emisjonskursen på NOK 1 i GGS representerer en vesentlig rabatt, og at

tegningskursen derfor i liten grad reflekterer selskapets markedsverdi. Som nevnt er det vanlig at slike

tegningsretter gjøres omsettelige over børs, hvilket styret i GGS ikke har lagt opp til. Dette gjør at

tegningsrettseiere som ikke har likviditet på tegnings/oppgjørstidspunktet ikke har anledning til å selge

tegningsrettene i markedet og dermed taper de eventuelle merverdiene tegningsrettene representerer.

 

På vegne av klient fremsettes det derfor et tilbud til Dem, slik at De uansett Deres finansielle posisjon,

kan benytte Deres rett til å tegne aksjer i selskapet. I den forbindelse tilbys De at Glitnir Securities på

vegne av klient innbetaler tegningsbeløpet på Deres vegne, mot en deling av en eventuell gevinst på de

tegnede aksjene. Dersom det ikke blir gevinst, dekker vår klient hele nedsiden, slik at De uansett ikke

kan tape noe på en slik GGS investering ved å akseptere ett av de alternative tilbud som her fremmes.

Innbetaling for aksjene ihht akseptformular, og oppgjør av aksjene, forestås av Glitnir Securities.

 

Det er fremmet tre alternative tilbud som er vedlagt dette brev i Vedlegg nr 1, Vedlegg nr 2 og

Vedlegg nr 3. Vi gjør Dem oppmerksom på at alle tilbudene har egne ferdigutfylte tegningsdokumenter

(vedlagt som baksiden til hvert av tilbudsalternativene

) som skal benyttes under tegning og ved aksept

av et av de fremsatte tilbud. Vi understreker at Tilbudet forutsetter at de aksjene De tegner, og som

Glitnir Securities uansett betaler på Deres vegne, blir mottatt på Glitnir Securities oppgitte VPS-konto

den dagen som emisjonen blir registrert i VPS. Vennligst se neste side for sammendrag av alternativene.

 

 

 

Tilbudet i vedlegg nr 1, innebærer at De gis muligheten til å få utbetalt en kontantsum kun ved å

signere på tilbudet. De løper dermed ingen risiko for å bli påført tap, i forhold til ikke å benytte Dem av

tegningsretten.

 

Tilbudet i vedlegg nr 2, innebærer en gevinstdeling på de aksjer De tegner, og som vi betaler på Deres

vegne.

 

Tilbudet i vedlegg nr 3, innbærer en finansiering av Deres nytegnede aksjer frem til 15. august 2007.

Innen 15. august kan de enten (a) innbetale NOK 1.30 og motta aksjene eller (b) forholde Dem passiv

ved å oversitte fristen, hvorpå De mister retten til aksjene, men samtidig fritas for enhver

tilbakebetalingsforpliktelse relatert til Glitnirs finansiering av de tegnede aksjer. Dette alternativ

representerer således en kursforsikring og tapsgaranti frem til 15. august, 2007.

 

Samtlige tilbudsdokumenter og akseptformularer er også tilgjengelige på www.glitnir.no/securities.

 

De kan kun velge å akseptere ett av de tre fremsatte tilbud. Hvert av de tre tilbudene har 2 sider, hvorav

side 1 (akseptformular) sendes Glitnir Securities og side 2 (ordinær tegningsblankett) må sendes Nordea

Issuer Services med kopi til Glitnir Securities.

 

Vi ser frem til å motta Deres aksept på ett av de vedlagte tilbud. Akseptfrist er 24.07.2007 kl 16.00.

 

Eventuelle spørsmål knyttet til tilbudet kan rettes til:

 

 

Glitnir Securities

Haakon VIIs gt. 10

POB 1474 Vika,

NO-0116 Oslo, Norway

Tlf: +47 22 01 63 00

Fax: +47 22 01 63 11

securities@glitnir.no

 

 

Med vennlig hilsen

Glitnir Securities

Share this post


Link to post
Share on other sites

Northern! Dette er jo et bud til de som ikke har finansieringen klar for å kjøpe tegningsrettene sine. Alle andre som har pengene tilgjengelig må være utrolig pessimistiske hvis de benytter seg av dette. Det eneste mulighet de kan vinne på dette er om kursen går under kroner 1 og BLIR DER!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Denne står på I-markedet, men hvorfor er ikke dette meldt over børs?:

 

Indisk GGS avtale

 

GGS signerer avtale med indiske myndigheter.

 

 

Av: Gulbrand Øverbye

GGS spectrum, et datterselskap av GGS, har signert en avtale med generaldirektoratet for hydrokarboner (DHG) i India.

 

Avtalen gjelder reprossesering av 2D-seismikkdata fra opp 12.000 kilometer utenfor Indias vestkyst.

 

I følge avtalen vil GGS-Spectrum kunne lisensiere disse dataene bort til tredjeparter.

 

Det gjeldende området dekker blokker det er forventet blir inkludert i NELP VII lisensieringsrunden, som vil åpne i tredje eller fjerde kvartal i år, og stenge i første kvartal av 2008. Oljeselskaper som tenker å være med i denne runden vil trenge denne typen data for å kunne evaluere de tilbudte områdene.

Share this post


Link to post
Share on other sites

En repro av 12.000 km2 2D-data er en relativt liten sak kostnadsmessig, og det er vel derfor det ikke er børsmeldt.

Videre kan det vel også være at eierne av dataene som skal reprosesseres (i.e. de indiske myndigheter) evt skal ha noe av inntektene ved salg av det reprosseserte datasettet.

Uansett hvordan avtalen er så får nok ikke GGS tilgang til felt-tapene gratis for deretter å ta alle inntektene ved salg av reprosseserte data til markedspris.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Blir ryddegutt i GGS

 

Jan Kildal skal rydde opp i Global Geo Services.

 

Seismikkselskapet GGS risikerer å bli strøket fra Børsen på grunn av brudd på informasjonsplikten, og revisorkritikk i årsberetningen.

 

Blir finansdirektør

 

Nå sender Spetalen, som eier 25,2 prosent av GGS gjennom selskapet Ferncliff, inn sin toppmann som finansdirektør for å rydde opp.

 

- Det er er riktig at jeg har påtatt meg et oppdrag i GGS. Jeg skal se på rutinene og systemene, sier en ordknapp Jan Kildal til Dagens Næringsliv.

 

- Glad

 

Kildal er i dag administrerende direktør i Standard Drilling, der Øystein Stray Spetalen er styreleder og storaksjonær.

 

Kildal har tidligere vært i Hurtigruten Group, Orkla og Norske Skog.

 

- Jeg er glad for at Jan Kildal har tiltrådt stillingen i GGS. Han er en god ressurs og et viktig ledd for å forbedre regnskap og rapporteringsrutinene, sier Eddie Berglund, administrerende direktør i GGS til DN.

 

Følg den spennende og stadig svingende GGS-aksjen på Børs24

 

Det tror jeg kan være lurt.... :smile:

 

Felis: Ja jeg vil jo anta at de fleste tar seg råd til å kjøpe emiaksjene.

Siden tegningsrettigheter ikke var omsettelig var det kanskje naturlig med ett slikt "tilbud".

Jeg har mye annet jeg skulle brukt penger på nå, men det får vente til etter emi-kjøp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

.... og ny sjef i GGS. Nå begynner det iallefall å koma inn litt seriøse folk i ledelsen der. Det er fordelen med å ha sterke eigarar. Då blir selskapet drive til eigaranes beste, ikkje til ledelsens beste. Det neste er å sjå om alle aksjonærane blir behandla likt framover.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Spetalen og GGS har ikke betalt gjelden sin, hevder Arne Fredly.

 

Av: André Clark Utvik

Investor Arne Fredly sier til NA24 at han ikke har fått pengene fra GGS, og krever fortsatt å konvertere lånet til aksjer.

 

- Gutta har ikke fulgt med i timen og prøver vel å betale nå, men for sent, sier investor Arne Fredly på telefon til NA24.

 

Øystein Stray Spetalen og Arne Blystads innskudd i seismikkselskapet Global Geo Service (GGS) benyttes torsdag til å nedbetale gjelden til finansmannen Arne Fredly.

 

GGS opplyser i en børsmelding at de har betalt tilbake all utestående gjeld til Fredlys Atlas Capital Management.

 

Kraftig opp

Aksjekursen i GGS har skutt i været på nyheten brakt til markedet av selskapet selv klokken 13.23 torsdag. I øyeblikket er kursen opp drøye elleve prosent.

 

- Hva er det som skjer? Markedet reagerer positivt på en negativ nyhet om GGS angivelig skal ha betalt deres lån for sent, sier en Fredly til NA24.

 

Den 1. august forfalt et konvertibelt lån fra Fredly-selskapet Atlas Capital Management til GGS. Pengene ble ikke innbetalt, ifølge Fredly selv, og dermed har finansmannen rett til å veksle inn aksjer til 20 prosent under gjennomsnittlig børskurs de neste elleve dagene.

 

- Denne muligheten vil jeg benytte meg av, sier han til NA24.

 

Styremøte

NA24 har snakket med finansmannen Øystein Stray Spetalen. Han sitter i et styremøte med GGS i dette øyeblikk.

 

- Du må ringe meg tilbake når dette styremøtet er over, sier han i en rask kommentar til NA24.

 

 

- Villreder markedet

Fredly konstaterer at seismikkselskapet GGS betaler lånet for sent.

 

- Selskapet villeder markedet, sier han, og legger til at han gjennom sitt investeringsselskap sendte melding til Oslo Børs i dag om misligholdet.

 

Den tidligere stjernemegleren i meglerhuset ABG Sundal Collier sier han avventer tilbakemelding fra GGS om saken.

 

GGS nekter, og hevder at forsinkelsen skyldes at Atlas ikke ga dem den nødvendige informasjonen til å betale i tide.

 

Konsernsjef Knut Øversjøen har ikke besvart NA24 henvendelser.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kansje du gjorde det rette NL?

 

 

Storavtale på gang for GGS

 

Seismikkselskapet Global Geo Services er i hemmelige forhandlinger med et stort amerikansk børsnotert riggselskap.

DN.no Skriv ut

 

 

Øystein Stray Spetalen.

 

Etter hva Dagens Næringsliv er kjent med, er Global Geo Services (GGS) i sluttspurten av forhandlingene om kjøp av rundt tre tenderrigger.

 

Hvis alt går etter planen, lander avtalen allerede denne uken, skriver DN. Den totale finansieringspakken er på mellom én og 1,5 milliarder kroner.

 

70 millioner dollar stykket

Tenderrigger er en riggtype som kan gjennomføre boreoperasjoner fra faste installasjoner.

 

En sentral aktør i riggmarkedet opplyser at hver av tenderriggene til det amerikanske børsnoterte riggselskapet selges for rundt 70 millioner dollar stykket.

 

Øystein Stray Spetalen ønsker ikke å kommenterer de pågående forhandlingene overfor DN.

Share this post


Link to post
Share on other sites

GGS fjernes fra Oslo Børs

Ved børsens stengetid ble det klart at storaksjonærene Øystein Stray Spetalen og Arne Blystad må finne seg i at GGS fjernes fra Oslo Børs. Årsaken til det er at selskapet ikke tilfredsstiller kravene til prisinformasjon.

 

Aksjen vil være suspendert frem til tilfredsstillende informasjon foreligger...

 

http://www.hegnar.no/hegnar/newsdet.asp?id...851&cat=100

 

 

Jaha, blir spennende å se reaksjonen når aksjen er tilbake på børs...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gjett hvilken aksje som kommer til å stige i morgen :rolleyes:

 

(21.8.07 16:45)

Global Geo Services skal ha mottatt et bud på de tre riggene selskapet er i ferd med å kjøpe. Ifølge en børsmelding representerer budet en betydelig premie over kjøpsprisen.

 

Selskapet vil nå vurdere denne muligheten.

 

Ettet børsens stengetid har det også blitt kjent at den planlagte emisjonen i GGS vil bli på 220-250 millioner aksjer til en kurs på 1,70 kroner stykket.

 

http://www.hegnar.no/hegnar/newsdet.asp?id...461&cat=100

Share this post


Link to post
Share on other sites

Innkommet 22.08.2007 15:32

An Extraordinary General Meeting in Global Geo Services ASA will be held on Wednesday September 5, 2007 08:30 am at Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo Norway.The Notice for the Extraordinary General Meeting is enclosed.

 

Hva kan skjule seg bak dette? :ohmy:

Share this post


Link to post
Share on other sites

HEI

Jeg solgte aksjer i GGS i dag. Har jeg gått glipp av en emisjon. Er det for seint.

 

Det var snakk om emisjon for de som hadde aksjer 15 aug. Denne er vel forlenga.

Spør her istedet for å undersøke selv.

PT

 

Var med på emisjonen i GGS i går. Håper det var lurt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg leste følgende i HO, jeg har ikke undersøkt om dette stemmer eller ikke.

 

Ex. dato for tegningsrettene ble utsatt til 23. august, altså i morgen torsdag. Det antall aksjer man har ved utgangen av morgendagen er beregningsgrunnlaget for hvor mange aksjer man får rett til å tegne i denne reparasjonsemisjonen. 

Se børsmelding 21.8 med overskriften "Private placement" nest siste avsnitt. Her henvises det til press release av 14. august, hvor det står blant annet følgende: 
-"Aksjonærene i transje 2 gis rett 
til å tegne 1 ny aksje for 10 eksisterende aksjer. 
Det vil bli gitt anledning til overtegning."

Dette er vel essensen av det som er viktig å få med seg. 

Det er altså morgendagen som er viktig for kjøp av aksjer for å få en større andel av kaka.

 

http://forum.hegnar.no/thread.asp?id=836868

Share this post


Link to post
Share on other sites
Innkommet 22.08.2007 15:32An Extraordinary General Meeting in Global Geo Services ASA will be held on Wednesday September 5, 2007 08:30 am at Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo Norway.The Notice for the Extraordinary General Meeting is enclosed.Hva kan skjule seg bak dette? :ohmy:
Denne: http://www.newsweb.no/atmnt/EGM_Sep_5_+2007.pdf?id=46042 som beslutter aksjeutvidelsen.Forøvrig blir det som Carlos henviser til mulighet for å tegne aksjer til eksisterende aksjonærer pr 23 august (i dag). En ny aksje for hver tiende.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Klippet fra HO:

 

Siden Øystein Stray Spetalen og Arne Blystad gikk inn i GGS i begynnelsen av juli har de tjent nærmere 100 millioner kroner hver, skriver DN.

Spetalen og Blystad kunne innkassere over 14,5 millioner kroner hver i forbindelse med tirsdagens rettede emisjon i GGS.

 

De heldige utvalgte til emisjonen fikk en gevinst på 19 prosent på én dag. Mens emisjonskursen var 1,70 kroner, var gårsdagens sluttnotering 2,02 kroner.

 

I en børsmelding torsdag bekreftes det at Spetalens Ferncliff AS og relaterte parter er tildelt 44,1 millioner GGS-aksjer. Ny beholdning er 144,8 millioner aksjer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...